Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy INTRACTUM HERBA prowadzony jest przez Michała Wilusz prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Sklep Zielarsko Medyczny Strzyżowska Zielarnia Michał Wilusz, wpisaną  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 8191669556, REGON: 381879971.      

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu. Określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sklep Zielarsko Medyczny Strzyżowska Zielarnia Michał Wilusz, wpisaną  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 8191669556, REGON: 381879971.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym (adres strony jeszcze nie istnieje).
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.).
 11. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 16. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku
  od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 17. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych lub wpłata przy odbiorze Produktu- w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Produktu.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. SANOCKA 1, 38-100 STRZYZÓW
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: BIURO@INTRACTUMHERBA.PL  M.WILUSZ@KUPAZDROWIA.PL                               
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48  534 707 031,  +48 727 929 672
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: : 33 1240 2672 1111 0010 9611 0075
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.    

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 3.  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za usługi oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6

Sposób korzystania z serwisu Sklepu

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z serwisu Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w Internecie (Netykieta) oraz dobrymi obyczajami.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisu Sklepu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie ze Sklepu przez innych Klientów;
  1. nieprzekazywania nieprawdziwych danych osobowych;
  1. powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych Klientów, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Klientach bez ich jednostkowo wyrażonej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji;
  1. niewykorzystywania serwisu Sklepu – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej;
  1. aktualizacji danych niezbędnych do kontaktu;
  1. powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Sklepu oraz podmiotów z nim współpracujących;
  1. powstrzymania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność i dobre imię innych osób;
  1. nieumieszczania w serwisie Sklepu oraz nieprzekazywania za jego pośrednictwem treści lub materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem lub z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób;
  1. niekorzystania z cudzego wizerunku, nienakłaniania do popełnienia przestępstwa, niepropagowania przemocy, powstrzymywania się od postępowań nagannych moralnie, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety;
  1. powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać obiektywnie uznane za zachowania oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

Sklep prowadzi sprzedaż produktów marki INTRACTUM HERBA.

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zarejestrować się na stronie Sklepui zaakceptować regulamin Sklepu,
 2. skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji (opcjonalnie);

3.   wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub

      równoznaczny);

   4.   wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia tj. imię i nazwisko,

         nazwa firmy, adresu e-mail oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj

         przesyłki (sposób dostarczenia Produktu). Przy Zamówieniach dokonywanych przez firmy należy

         dodatkowo podać NIP,

   5.   potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

   6.   wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić

         Zamówienie w określonym terminie.

§ 8

Oferowane metody płatności i dostawy

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Przelew bankowy

b. Płatności PayU.

     2. Klient może korzystać z  następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

         a. Przesyłki kurierskie  

         b. Paczkomaty

         c. Serwis Epaka.pl       

     3. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach

         Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

      1.  Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu   

           przez Klienta Zamówienia online lub za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie

           internetowym.

      2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz  

          jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego

          przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej

          wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej

          Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego

          przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania

          przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między

          Klientem a Sprzedawcą.

3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 7 dni od złożenia Zamówienia – w

    przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w ciągu następnego dnia roboczego liczonego od  

    daty wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, chyba że w opisie danego Produktu

    lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku braków magazynowych

    Produkt zostanie wysłany w terminie do 14 dni od daty złożenia Zamówienia.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru,  Klient ma

    możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też

    odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego  zamówienia.

6. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się od  dnia uznania

    rachunku bankowego Sprzedawcy.

7. Brak możliwości Zamówienia Produktu za pobraniem.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r, poz. 827 z późn. zm.) przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. 
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:  

a)świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, 

b)umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, 

c)umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 

d)umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, 

e)umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego, 

f)szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 

g)umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli, 

h)umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy, 

i)umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego, 

j)dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, 

k)umów zawartych w drodze aukcji publicznej  

l)umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, 

m)umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie oświadczenia przez Kupującego drogą elektroniczną lub korespondencyjnie, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki.   

4.Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia. 

5.Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący. 

6.Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

7.Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.  

8.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.  

9.W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.  

10.Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.  

11.Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są produkty nowe.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

   3.   W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo  do reklamacji

  w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Przedsiębiorca występujący jako osoba

  fizyczna może mieć prawa do rękojmi, jeżeli zostanie wykazany brak związku transakcji z prowadzoną

  działalnością, a tym samym nabył prawa konsumenta. W stosunku do takich osób stosowane będą

  przepisy regulujące uprawnienia konsumenta związane z rękojmią.

    4. Reklamację należy zgłosić elektronicznie na adres e-mail: BIURO@INTRACTUMHERBA.PLpoprzez

        Formularz reklamacyjny na stronie Sklepu lub korespondencyjnie na adres Sklepu. Produkt należy   

        odesłać na adres Sklepu: : ul. SANOCKA 1, 38-100 STRZYZÓW. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć

        m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego  reklamację

        oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.  

    5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie

 1. dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

    6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą

        zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

POLITYKA PRYWATNOŚCI  
§ 1 Postanowienia ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu internetowego WWW.INTRACTUMHERBA.PL (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
Administratorem danych jest Michał Wilusz prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Sklep Zielarsko Medyczny Strzyżowska Zielarnia Michał Wilusz, wpisaną  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 8191669556, REGON: 381879971.     
Dane osobowe zbierane przez Michała Wilusz prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Sklep Zielarsko Medyczny Strzyżowska Zielarnia Michał Wilusz, za pośrednictwem sklepu internetowego INTRACTUM HERBA, zwanym dalej: Administratorem, przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.  
Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.  

§ 2
Rodzaj i cele przetwarzanych danych
Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących  we własnym imieniu  działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym  ustawa przyznaje zdolność prawną, zwani dalej łącznie jako Użytkownicy. Dane osobowe Użytkowników zbierane są w przypadku: rejestracji konta w Serwisie Internetowym w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta.     składania zamówienia w Serwisie Internetowym, w celu wykonania umowy. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy, której przedmiotem jest świadczenie usługi.     3. W przypadku rejestracji konta w Serwisie Internetowym Użytkownik podaje: adres e-mail,dane adresowe,imię i nazwisko,numer telefonu. 4. W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony         o firmę Przedsiębiorcy i numer NIP. 5. Podczas rejestracji konta w Serwisie Internetowym Użytkownik samodzielnie ustala     indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło w     późniejszym czasie. 6. W przypadku składania zamówienia w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje     następujące dane: adres e-maildane adresoweimię i nazwiskonumer telefonu. 7. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony     o firmę Przedsiębiorcy i numer NIP. 8. Przekazanie danych osobowych do Sklepu  jest dobrowolne, w związku z zawieranymi     umowami sprzedaży, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych     w formularzach danych Użytkownika uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia     Użytkownika.  

§ 3
Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Administratora
Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.  

§ 4
Udostępnianie lub powierzanie danych
Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których  korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy   usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień  umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Podmioty przetwarzające.
Administrator korzysta z dostawców, którzy  przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora.  Należą  do  nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy  do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
Administratorzy.
Administrator  korzysta z dostawców, którzy nie  działają  wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe.  Dane osobowe Użytkowników przechowywane są: w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Administrator   wówczas dane osobowe Użytkownika  przetwarzane są przez  Administratora  tak  długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po   odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator  i jakie mogą być   podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora  tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym  czasie przez  okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane osobowe  uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom  organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.  

§ 5
Prawa osób, których dane dotyczą
1. Prawo do cofnięcia zgody:    
a) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administrator.    
b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.    
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora  zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.       
d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator  może świadczyć jedynie za zgodą.        

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli   Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie   uzasadniony  interes, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania z Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji.   Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Administrator  nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których Użytkownik wniósł sprzeciw.              

3. Prawo do usunięcia danych:  Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:                    
– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,                    
– wycofał określoną zgodę w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane
w oparciu o jego zgodę,
– wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach Marketingowych,                    
– dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator  może zachować pewne  dane   osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia,  dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług  Serwisu, czy też  dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla  celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
a) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Administrator nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych. 
b) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
– gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,           
– gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania,
– gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
– gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
a)    Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
b)    Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
                    – dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub 
                      w których były przetwarzane,
                    – wycofał określoną zgodę w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane
                      w oparciu o jego zgodę,
                    – wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach                      
                      Marketingowych,
                    – dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
                    – dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
                      prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego.                   
c)    Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator  może zachować pewne  dane   osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia,  dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług  Serwisu, czy też  dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla  celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

 
5. Prawo dostępu do danych:
                a) Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza
                    dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
                   –  uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
                   – uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych
                     danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych,
                     planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach
                     ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania
                     danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy
                     RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych
                     danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
                     oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych
                     danych poza Unię Europejską.
6. Prawo do sprostowania danych:
   
    a) Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego
        sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. 
        Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma
        prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez
        przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty
        elektronicznej.
7.   Prawo do przenoszenia danych:

a)    Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by
dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
1. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikający z powyższych praw,  Administrator  spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia
    niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak
    Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu
    kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od
    otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
2. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski
    dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
3. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii standardowych
      klauzul umownych kierując zapytanie.
11. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
      Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia jego praw do ochrony
      danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 
§6
Dodatkowe wykorzystywanie danych osobowych
 
1.    Serwis wykorzystuje dane osobowe dodatkowo w następujących celach:
a. Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
b. Realizacja zamówionych usług
c. Prowadzenie newslettera.
 
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
1.    Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).  
 
§ 7
Dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
 
W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to następujących  grup odbiorców:
a.    Kurierzy
b.    Upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji działania strony.
 
 
§8
Zarządzanie bezpieczeństwem
 
1.    Administrator zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane  połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Użytkownika w Serwisie. 
2.    Administrator stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet. 
3.    W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie WWW.INTRACTUMHERBA.PL utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis Internetowy  umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Administrator nie wysyła  przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób  uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie Internetowym. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Serwisu, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
Administrator nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji   elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.

§8
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 
                 Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez                  
                 Michała Wilusz prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod
                 firmą Sklep Zielarsko Medyczny Strzyżowska Zielarnia Michał Wilusz, w celach
                 marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług. Dane w
                 tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
                 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
                 sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
                 osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
                 dyrektywy 95/46/WE (RODO).            

Przed założeniem konta Twoja firma zostanie sprawdzona pod kątem PKD.

Uzupełnij formularz rejestracyjny